Humenné » Domy Kamenica nad Cirochou » Rodinný dom »

Rodinné domy s príslušenstvom v Kamenici nad Cirochou

Rodinné domy s príslušenstvom v Kamenici nad Cirochou


35 625,00 EUR
35 625,00 EUR/m2

Kategória: Rodinný dom - Dražba

Lokalita: Humenné - Kamenica nad Cirochou
(Rodinný dom - Kamenica nad Cirochou)

Úžitková plocha: 1 m2

Dátum aktualizácie: 2.4.2019

Identifikačné číslo: 532

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

súbor nehnuteľností: • zapísaný na LV č. 642, vedenom Okresným úradom Humenné, Katastrálnym odborom, okres: Humenné, obec: Kamenica nad Cirochou, katastrálne územie: Kamenica nad Cirochou, a to:  stavba so súpisným číslom 209, ktorá je postavená na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 474, Dom  parcela registra "C" KN s parcelným číslom 474 o výmere 395 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie  parcela registra "C" KN s parcelným číslom 475 o výmere 574 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 475 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2616.  parcela registra "C" KN s parcelným číslom 476 o výmere 2394 m2, druh pozemku: záhrada • zapísaný na LV č. 2616, vedenom Okresným úradom Humenné, Katastrálnym odborom, okres: Humenné, obec: Kamenica nad Cirochou, katastrálne územie: Kamenica nad Cirochou, a to:  stavba so súpisným číslom 851, ktorá je postavená na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 475, rodinný dom; Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 851 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 642. (ďalej len "Predmet dobrovoľnej dražby"). Opis predmetu dražby: Dom č.s. 209 na parc. CKN č. 474, k.ú. Kamenica nad Cirochou Jednopodlažný rodinný dom, s valbovou strechou v uličnej zástavbe obce. Dom bol postavený v roku 1957. Prístup k domu z miestnej komunikácie ul. Humenská. 1. Nadzemné podlažie: dispozične je podlažie členené na tri izby, kuchyňu, kúpeľňu s WC, predsieň, zádverie a prístrešok. Rodinný dom č.s. 851 na parc. CKN č. 475, k.ú. Kamenica nad Cirochou Jednopodlažný rodinný dom, s valbovou strechou v uličnej zástavbe obce slúžil ako letná kuchyňa. Dom bol postavený v roku 1957. Prístup k domu z miestnej komunikácie ul. Humenská. 1. Nadzemné podlažie: dispozične je podlažie členené na izbu, izbu s kuchyňou, kúpeľňu, sklady a garáž. PRÍSLUŠENSTVO: Hospodárska budova bez č.s. postavená na parcele č. 475 pri kôlni. Má jedno nadzemné podlažie. Stavba bola postavená okolo r. 1957. Sklad je postavený na parcele č. 475. Má jedno nadzemné podlažie, slúži ako skladový priestor. Podľa prehlásenia vlastníka postavený okolo roku 1975. Kôlňa bez č.s. na parc. KN č. 475, v súčasnosti slúži ako skladový priestor. Kôlňa bola postavená okolo roku 1957. Je zakreslená v katastrálnej mape. Plot od ulice na parc. CKN č. 474, 475, Plot v záhrade na parc. CKN č. 476, Vodovodná prípojka na parc. CKN č. 474, 475, Kanalizačná prípojka na parc. CKN č. 474, 475, NN prípojka na parc. CKN č. 474, 475, Plynová prípojka na parc. CKN č. 474, 475, Vstupný chodník na parc. CKN č. 475. Pozemky v k.ú. Kamenica nad Cirochou Pozemky na predloženom LV č. 642, k.ú. Kamenica nad Cirochou, parcely CKN č. 474 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 395 m2, parcely CKN č. 475 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 574 m2. Pozemky sú situované v k.ú. Kamenica nad Cirochou, v súvislej zástavbe rodinných domov, v blízkosti centra obce s veľmi dobrou vybavenosťou infraštruktúry. Prístup k objektu je z miestnej verejnej komunikácie ul. Humenská. V blízkosti je súvislá zástavba obytných domov, rodinných domov, základná škola, autobusová stanica, železničná stanica. Poloha sa hodnotí ako centrum obce, vzdialenú ccir. 7 km od okresného mesta Humenné, s dobrou vybavenosťou infraštruktúry a postupne sa zvyšujúcim záujmom o túto lokalitu. Pozemok parc. č. 476 v k.ú. Kamenica nad Cirochou Pozemok na predloženom LV č. 642, k.ú. Kamenica nad Cirochou, parcely CKN č. 476 - záhrada o výmere 2394 m2. Pozemok je situovaný v k.ú. Kamenica nad Cirochou, v súvislej zástavbe rodinných domov, v blízkosti centra obce s dobrou vybavenosťou infraštruktúry. Terén svahovitý so sklonom na sever. Prístup k objektu je z miestnej verejnej komunikácie ul. Humenská. V blízkosti je súvislá zástavba obytných domov, rodinných domov, základná škola, autobusová stanica, železničná stanica. Polohu hodnotím ako centrum obce, vzdialenú ccir. 7 km od okresného mesta Humenné, s dobrou vybavenosťou infraštruktúry a postupne sa zvyšujúcim záujmom o túto lokalitu. Opis stavu predmetu dražby: Dom č.s. 209 na parc. CKN č. 474, k.ú. Kamenica nad Cirochou Dom je napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, NN zemnou prípojkou, zemný plyn. Dom nie je obývaný, je po rekonštrukcií - euro okná s izolačným dvojsklom, podlahy laminátové a keramické, elektroinštalácia, rozvody vody a kanalizácie, vykurovanie. Technické riešenie: 1. Nadzemné podlažie - Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou - Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM) - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové - Schodisko - keramická dlažba - Strecha - krovy - väznicové valbové; krytiny strechy na krove - plechové poplastované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače) - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - striekaný brizolit, - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) - Výplne otvorov - okná - euro s dvojvrstvovým zasklením - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - veľkoplošné parkety laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby - Vybavenie kuchýň - uvažovaná základná vybavenosť - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) - kuchynská linka je demontovaná, čo je vyjadrené v percente poškodenosti, - Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - ostatné - demontované, čo je vyjadrené v percente poškodenosti; záchod - splachovací bez umývadla - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - liatinové; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania Protherm Tiger - Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - ohrievač kombinovaný s ústredným vykurovaním - Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením - Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu Demontované prvky sú vyjadrené v percente poškodenosti, Dom je po rekonštrukcií, nie je obývaný. Prvky dlhodobej životnosti pôvodné. Pôvodná stavba bola postavená v r. 1957. Jeho životnosť sa vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav, predpokladá na 100 rokov. Rodinný dom č.s. 851 na parc. CKN č. 475, k.ú. Kamenica nad Cirochou Dom je napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, NN zemnou prípojkou, zemný plyn. Dom nie je obývaný, je po čiastočných úpravách - euro okná s izolačným dvojsklom, podlahy laminátové a keramické, elektroinštalácia, rozvody vody a kanalizácie, vykurovanie gamatkami. Technické riešenie: 1. Nadzemné podlažie - Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia bez izolácie - Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD) v skladobnej hr. do 30 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM) - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové - Strecha - krovy - väznicové valbové; krytiny strechy na krove - azbestocementové šablóny na latách; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - striekaný brizolit - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) - Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - euro s dvojvrstvovým zasklením - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - keramické dlažby; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby - Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) - kuchynská linka je demontovaná, čo je vyjadrené v percente poškodenosti, - Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - ostatné - demontované, čo je vyjadrené v percente poškodenosti - Ostatné vybavenie - vráta garážové - oceľové - Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - plynové kachle Gama, - Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - prietokový plynový ohrievač - Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením - Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu Demontované prvky sú vyjadrené v percente poškodenosti, Dom je po čiastočných úpravách, nie je obývaný. Prvky dlhodobej životnosti pôvodné. Pôvodná stavba bola postavená v r. 1957. Jeho životnosť sa vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav, predpokladá na 100 rokov. Hospodárska budova bez č.s. na parcele č. 475 Je murovanej konštrukcie s pultovou strechou. Nosná konštrukcia murovaná, na pásových základoch. Vonkajšia úprava povrchov brizolit, vnútorná úprava povrchov vápenná hladká. Krytina AZC šablóny. Klampiarske konštrukcie nie sú. Podlaha cementový poter, dvere zvlakové. Okná oceľové jednoduché. Vykonávaná je nevyhnutná údržba. Jej životnosť sa vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav predpokladá na 80 rokov. Sklad bez č.s. na parc. CKN č. 475 Je drevenej konštrukcie z drevených jednostranne opláštených stĺpikov s plochou strechou bez možnosti podkrovia, strop nie je vyhotovený. Vonkajšia a vnútorná úprava povrchov nie je realizovaná. Strecha plocha s malým spádom, krytina lepenka. Klampiarske konštrukcie nie sú. Podlaha cementový poter. Údržba je bežná, celkový stav je úmerný veku. Životnosť sa vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav predpokladá na 50 rokov. Kôlňa bez č.s. na parc. CKN č. 475 Západná časť je čiastočne podpivničená ccir 1 m pod úrovňou terénu so svetlou výškou podlažia 1,80 m. Vonkajšie rozmery objektu sú 13,09*5,95 m. Kôlňa je v úrovni terénu bez podmurovky na betónových základoch. Stropy nie sú, strecha sedlová, krytina AZC šablóny na latách. Podlaha betónová. Elektroinštalácia nie je, vráta drevené zvlakové. Klampiarske konštrukcie nie sú. Údržba je vykonávaná bežná. Životnosť objektu sa vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav predpokladá 70 rokov. Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.

Masarykova 21, Košice
0911 Kliknite TU!